Babasahin

Lahat ng ito ay Ginawa ko para sa iyo

AKO’Y (JESUS) PUMARITO … dahil sa iyong kasalanan. „Gaya ng nasusulat, Walang matuwid, wala, wala kahit isa.“ Roma 3:10 „Sapagka’t …

AKO’Y (JESUS) PUMARITO … dahil sa iyong kasalanan.
„Gaya ng nasusulat, Walang matuwid, wala, wala kahit isa.“ Roma 3:10
„Sapagka’t ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios.“ Roma 3:23
„Tapat ang pasabi, at nararapat tanggapin ng lahat, na si Cristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan.“ 1 Timateo 1:15a

AKO’Y (JESUS) NAMATAY … Upang bayaran ang iyong kasalanan.
„Nguni’t siya’y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya’y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kaniya; at sa pamamagitan ng kaniyang mga latay ay nagsigaling tayo.“ Isaias 53:5
„Datapuwa’t ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo’y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring-ganap sa pamamagitan ng kaniyang dugo, ay mangaliligtas tayo sa galit ng Dios sa pamamagitan niya.“ Roma 5:8,9
„Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan.“ Colosas 1:14

AKO’Y BUMANGON … Upang ikaw ay iligtas mula sa kasalanan at bigyan ka ng kapangyarihan na mamuhay ng isang buhay na banal.
„Dahil dito naman siya’y nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Dios sa pamamagitan niya, palibhasa’y laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila.“ Hebreo 7:25
„Ang sinomang ipinanganak ng Dios ay hindi nagkakasala“ 1 Juan 3:9
„Ang sinomang nananahan sa kaniya ay hindi nagkakasala; sinomang nagkakasala ay hindi nakakita sa kaniya, ni hindi man nakakilala sa kaniya.“ 1 Juan 3:6

IKAW AY KAILANGANG MAGSISI … na magkaroon ng malalim na pagdaramdam para sa iyong kasalanan at handang talikuran ang lahat na iyon. Aminin mong nagkasala ka at wala kang pweding magagawa upang iligtas ang iyong sarili at dahil dito ay kailangan mo si Jesucristo.
„Sinasabi ko sa inyo, Hindi: datapuwa’t, malibang kayo’y mangagsisi, ay mangamamatay kayong lahat sa gayon ding paraan.“ Lucas 13:3
„Lisanin ng masama ang kaniyang lakad, at ng liko ang kaniyang mga pagiisip; at manumbalik siya sa Panginoon, at kaaawaan niya siya; at sa aming Dios, sapagka’t siya’y magpapatawad ng sagana. Sapagka’t ang aking mga pagiisip ay hindi ninyo mga pagiisip, o ang inyo mang mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon.“ Isaias 55:7,8
„Na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kaniyang kaawaan ay kaniyang iniligtas tayo.“ Tito 3:5a
„Datapuwa’t sa kaniya na hindi gumagawa, nguni’t sumasampalataya sa kaniya na umaaring ganap sa masama, ang kaniyang pananampalataya ay ibibilang na katuwiran.“ Roma 4:5

KAILANGAN KANG MAGTIWALA … ilagak ng buo ang iyong pananampalataya kay Jesucristo upang iligtas ka.
„Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.“ Juan 3:16
„Kundi, sa pagtingin niya sa pangako ng Dios, ay hindi nagalinlangan sa pamamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya, na niluluwalhati ang Dios; At lubos nanalig na ang Dios na nangako ay may kapangyarihang makagawa noon.“ Roma 4:20,21
„Sa pagpapakilala’y aking sinasabi, ng kaniyang katuwiran sa panahong kasalukuyan, upang siya’y maging ganap at tagaaring-ganap sa may pananampalataya kay Cristo.“ Roma 3:26
„Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo’y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo’y lilinisin sa lahat ng kalikuan.“ 1 Juan 1:9

ANO ANG IYONG PASIYA?
PIPILIIN KONG MAGTIWALA KAY JESUS BILANG AKING TAGAPAGLIGTAS.
„Ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi hinahatulan.“ Juan 3:18a
„Sapagka’t ang tao’y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid; at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas.“ Roma 10:10
„Sapagka’t, Ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mangaliligtas.“ Roma 10:13

PIPILIIN KONG TANGGIHAN SI JESUS AT MANATILI SA AKING SARILING LAKAD.
„… Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagka’t hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na Anak ng Dios.“ Juan 3:18b
„At kung ang sinoman ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagatdagatang apoy.“ Apocalipsis 20:15
„Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan?“ Hebreo 2:3a

Leave a Comment