Isang Kaibigan ng Sanlibutan?

Bakit kaya marami ngayon sa mga nag-aangking sila’y Kristiyano ay nangag-iingat na lumakad sa paligid ng katotohanan sa pagsisikap na matiyak na hindi nila masasaktan ang damdamin ng sanlibutan? Kailan pa nagsimula na ang kaaway ng Dios ay magbigay-halaga sa ganitong mapagkandiling pag-aalala? At paanong ang Katotohanan ay itinuring na may gayong kawalan ng dangal […]