Nagkakasala ba ang mga Cristiano?

Hayaang mangusap ang mga BANAL NA KASULATAN Si Jesucristo ay isang makapangyarihang Manliligtas at ang Kaniyang ebanghelyo ay kapwa maluwalhati at makapangyarihan. Ang kaluluwang tunay na nagsisi ay makakatamo ng kaligtasan ng di lamang ng kapatawaran kundi din ng kalayaan mula sa lahat ng kasalanan. Oo, ang isang Cristiano ay namumuhay na malaya mula sa […]