Paano ba maligtas

Pakibasa at alamin ang mga sumusunod: 1.Ang buhay, gaano man ito katagal, ay napakaikli lamang. 2.Mayroong LANGIT na dapat nating nasaing makamit at mayroon din IMPYERNO na dapat nating iwasan. 3.Hindi magtatagal at ikaw ay naroon na sa walang hanggan. 4.Iyong gugugulin ang walang hanggan sa langit sa kalagayang di mailarawang kaluwalhatian o di kaya’y […]


Ang Utos ni Maria sa Katoliko

Sa Evangelio ni Juan, ating nabasa ang pigingang nangyari sa Cana. Dito ay binigyang diin ni Maria ang kahalagahan ni Hesus na kanyang anak, at ang salitang kanyang sinabi. Napag unawaan na ang alak ay ubos na, at s‘ya sa kanyang sarili ay wala s‘yang magagawa ni anomang bagay. Si Maria ay nagbigay utos sa […]


Sino ang Magliligtas sa Akin?

“Datapuwa’t nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pagiisip, at dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. Abang tao ako! SINO ANG MAGLILIGTAS SA AKIN sa katawan nitong kamatayan?” Roma 7:23,24. Sa Kapitulo 7 sa aklat ng Roma, si […]


Lahat ng ito ay Ginawa ko para sa iyo

AKO’Y (JESUS) PUMARITO … dahil sa iyong kasalanan. „Gaya ng nasusulat, Walang matuwid, wala, wala kahit isa.“ Roma 3:10 „Sapagka’t ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios.“ Roma 3:23 „Tapat ang pasabi, at nararapat tanggapin ng lahat, na si Cristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan.“ […]


28 na Palatandaan ng Tunay na Iglesia

28 na Palatandaan ng Tunay na Iglesia 1. Siya ay itinayo sa pamamagitan ni JesuCristo. “Itatayo ko ang aking Iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya.” Mat. 16:18 2. Ang kanyang tema ay pagibig (1.Jn 3:14; Mat. 5:44; 1.Cor 13:1-8, 13). “…Ang pagibig ay sa Dios; at ang bawat […]


Gunitain mo ang Iyong mga Lakad

“Ngayon nga’y ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Gunitain ninyo ang inyong mga lakad.” Hagai 1:5. Ito ay isang pakiusap sa lahat ng mga tao. Nangangahulugan ito na dapat kang huminto at isipin kung anong landas ang tinatahak ng iyong buhay. Saan ba patutungo ang daan na aking nilalakaran? Ako ba ay nasa […]


Sino Kami

Isang pagbati kaibigan. Ikaw ay maaaring magtaka kung sino kami. Hindi kami isang denominasyon. Kami ang Iglesia ng Dios na buhay, tulad ng ating mababasa sa Bagong Tipan. Sa loob ng napakahabang panahon, ang relihiyosong sanglibutan ay nakikitang lumisan na sa apostolikong mensahe ng Iglesia ng Dios. Ang pangyayaring ito ay pinatututohanan sa pamamagitan ng […]


Upang Makaparoon Sa Langit…

…Kailangan Mong Maipanganak Na Muli “Huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo, kinakailangan ngang kayo’y ipanganak na muli.” Juan 3:7. Ang sanglibutan na kung saan tayo ay nananahan ay pasama ng pasama sa bawat araw na dumadaan. Ang banta ng terorismo ay palagiang nakikita sa lahat ng pangunahing balita. Ang mga kabataan ay pumapatay ng […]