Babasahin

Paano ba maligtas

Pakibasa at alamin ang mga sumusunod:1.Ang buhay, gaano man ito katagal, ay napakaikli lamang.2.Mayroong LANGIT na dapat nating nasaing makamit …

Isang Kaibigan ng Sanlibutan?

Bakit kaya marami ngayon sa mga nag-aangking sila’y Kristiyano ay nangag-iingat na lumakad sa paligid ng katotohanan sa pagsisikap na …

Nagkakasala ba ang mga Cristiano?

Hayaang mangusap ang mga BANAL NA KASULATAN Si Jesucristo ay isang makapangyarihang Manliligtas at ang Kaniyang ebanghelyo ay kapwa maluwalhati …

Ang Utos ni Maria sa Katoliko

Sa Evangelio ni Juan, ating nabasa ang pigingang nangyari sa Cana. Dito ay binigyang diin ni Maria ang kahalagahan ni …

Sino ang Magliligtas sa Akin?

“Datapuwa’t nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pagiisip, at dinadala …

Lahat ng ito ay Ginawa ko para sa iyo

AKO’Y (JESUS) PUMARITO … dahil sa iyong kasalanan. „Gaya ng nasusulat, Walang matuwid, wala, wala kahit isa.“ Roma 3:10 „Sapagka’t …

Gunitain mo ang Iyong mga Lakad

“Ngayon nga’y ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Gunitain ninyo ang inyong mga lakad.” Hagai 1:5. Ito ay …

Sino Kami

Isang pagbati kaibigan. Ikaw ay maaaring magtaka kung sino kami. Hindi kami isang denominasyon. Kami ang Iglesia ng Dios na …

Upang Makaparoon Sa Langit…

…Kailangan Mong Maipanganak Na Muli “Huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo, kinakailangan ngang kayo’y ipanganak na muli.” Juan 3:7. …