Tungkol sa amin

Pagkatapos ng maraming taon na lubusang pagtalikod sa pananampalataya at pagkompromiso, muling pinanunumbalik ng Dios ang Kanyang Iglesia sa katapusang panahon na ito. Ito ay ang banal na pagkilos ng Banal na Espiritu, na itinalaga ng Dios at hinulaan doon sa Apocalipsis at sa iba pang banal na mga kasulatan. Muling tinatawagan ng Dios ang lahat ng kanyang tunay na mga anak na lumabas sa bawat sektang kinabibilangan at sa bawat grupong nagsasabing mga tunay na mga Kristiano ngunit nahihiwalay sa tunay na Iglesia ng Dios. Ang kaluwalhatian ng Dios ay nasa aming kalagitnaan, pagkakaisa ay nananaig. Ang mga kabataan at matatanda ay nakasumpong ng mga tulong sa kanilang mga kaluluwa. Inihahanda na ngayon ng kasintahang babae ang kanyang sarili sa nalalapit na pagbabalik ng kanyang Panginoon at tagapagligtas.