Doktrina

Ang Iglesia ng Dios Naninindigan Para Sa:

 • Isang personal na Dios: Heb. 8:10
 • Kristong Dios: Mga Gawa 2:36, Juan 1:1, 14
 • Isang walang pagkakamaling: 2 Tim. 3:16-17
 • kinasihan na Bibliya: 2 Ped. 1:20-21
 • Kaligtasan mula sa kasalanan: Mateo 1:21
 • Ang bagong kapanganakan: Juan 3:3
 • Lubusang pagpapakabanal: 1 Tes. 5:23
 • na may paglilinis: Mga Gawa 15:8-9
 • Banal na pamumuhay: Lucas 1:73-75, Tito 2:11-12
 • Pagkahiwalay: 2 Cor. 6:14-17
 • Matimtimang kahinhinang: Deut. 22:5, 1 Tim. 2:9-10
 • pananamit: 1 Cor. 11:14-15
 • Pagkakaisa ng mga tao ng Dios: Juan 17:21
 • Pagtitipon ng mga tao ng Dios: Efe. 1:10, Apoc. 18:1-4
 • Banal, pisikal na pagpapagaling: Sant. 5:14-15
 • Ang mga panuntunan: Mateo 28:19-20, Juan 13:14-17, Mateo 26:26-30
 • Pagpapanumbalik: Apoc. 10:7, 11:15 (Pagpapatunog ng ika-pitong trumpeta)
 • Walang hanggang kaparusahan o Walang hanggang gantimpala: Mateo 25:46

Ang Iglesia ng Bagong Tipan (Mga Gawa 20:28)

 • Si Jesus ang nagsaayos nito: Mateo 16:18
 • Nasa mabuting kinasasaligan: Efeso 2:20
 • Si Kristo ang namamahala dito: Efeso 1:22-23, Isaias 9:6
 • Ang Dios ang tumatanggap ng mga kaanib: Mga Gawa 2:47, 1 Cor. 12:13, 18
 • Ang mga ligtas lamang ang kaanib: 1 Juan 3:8-10
 • Ang pag-anib ay iniaalok sa lahat: 2 Ped. 3:9, Apoc. 22:17