Isang Kaibigan ng Sanlibutan?

Bakit kaya marami ngayon sa mga nag-aangking sila’y Kristiyano ay nangag-iingat na lumakad sa paligid ng katotohanan sa pagsisikap na matiyak na hindi nila masasaktan ang damdamin ng sanlibutan? Kailan pa nagsimula na ang kaaway ng Dios ay magbigay-halaga sa ganitong mapagkandiling pag-aalala? At paanong ang Katotohanan ay itinuring na may gayong kawalan ng dangal […]


Nagkakasala ba ang mga Cristiano?

Hayaang mangusap ang mga BANAL NA KASULATAN Si Jesucristo ay isang makapangyarihang Manliligtas at ang Kaniyang ebanghelyo ay kapwa maluwalhati at makapangyarihan. Ang kaluluwang tunay na nagsisi ay makakatamo ng kaligtasan ng di lamang ng kapatawaran kundi din ng kalayaan mula sa lahat ng kasalanan. Oo, ang isang Cristiano ay namumuhay na malaya mula sa […]


Ang Utos ni Maria sa Katoliko

Sa Evangelio ni Juan, ating nabasa ang pigingang nangyari sa Cana. Dito ay binigyang diin ni Maria ang kahalagahan ni Hesus na kanyang anak, at ang salitang kanyang sinabi. Napag unawaan na ang alak ay ubos na, at s‘ya sa kanyang sarili ay wala s‘yang magagawa ni anomang bagay. Si Maria ay nagbigay utos sa […]


Sino ang Magliligtas sa Akin?

“Datapuwa’t nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pagiisip, at dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. Abang tao ako! SINO ANG MAGLILIGTAS SA AKIN sa katawan nitong kamatayan?” Roma 7:23,24. Sa Kapitulo 7 sa aklat ng Roma, si […]


Lahat ng ito ay Ginawa ko para sa iyo

AKO’Y (JESUS) PUMARITO … dahil sa iyong kasalanan. „Gaya ng nasusulat, Walang matuwid, wala, wala kahit isa.“ Roma 3:10 „Sapagka’t ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios.“ Roma 3:23 „Tapat ang pasabi, at nararapat tanggapin ng lahat, na si Cristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan.“ […]


28 na Palatandaan ng Tunay na Iglesia

28 na Palatandaan ng Tunay na Iglesia 1. Siya ay itinayo sa pamamagitan ni JesuCristo. “Itatayo ko ang aking Iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya.” Mat. 16:18 2. Ang kanyang tema ay pagibig (1.Jn 3:14; Mat. 5:44; 1.Cor 13:1-8, 13). “…Ang pagibig ay sa Dios; at ang bawat […]


Gunitain mo ang Iyong mga Lakad

“Ngayon nga’y ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Gunitain ninyo ang inyong mga lakad.” Hagai 1:5. Ito ay isang pakiusap sa lahat ng mga tao. Nangangahulugan ito na dapat kang huminto at isipin kung anong landas ang tinatahak ng iyong buhay. Saan ba patutungo ang daan na aking nilalakaran? Ako ba ay nasa […]


Sino Kami

Isang pagbati kaibigan. Ikaw ay maaaring magtaka kung sino kami. Hindi kami isang denominasyon. Kami ang Iglesia ng Dios na buhay, tulad ng ating mababasa sa Bagong Tipan. Sa loob ng napakahabang panahon, ang relihiyosong sanglibutan ay nakikitang lumisan na sa apostolikong mensahe ng Iglesia ng Dios. Ang pangyayaring ito ay pinatututohanan sa pamamagitan ng […]


Upang Makaparoon Sa Langit…

…Kailangan Mong Maipanganak Na Muli “Huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo, kinakailangan ngang kayo’y ipanganak na muli.” Juan 3:7. Ang sanglibutan na kung saan tayo ay nananahan ay pasama ng pasama sa bawat araw na dumadaan. Ang banta ng terorismo ay palagiang nakikita sa lahat ng pangunahing balita. Ang mga kabataan ay pumapatay ng […]